top of page

STEP

4 เสาหลักแห่งการพัฒนาและจัดการอารมณ์

S

Sincere with Your Life

(จริงจัง-จริงใจ)

T

Taming and Training Oneself (ขวนขวาย)

E

Endurance and Steady

(อดทนและสม่ำเสมอ)

P

Perfect Relation

(ความสัมพันธ์)

STEP หรือ สี่เสาหลักแห่งการพัฒนาและจัดการอารมณ์ ประกอบไปด้วย

 1.  Sincere with Your Life (จริงจัง-จริงใจ)
  เริ่มจากยอมรับ จริงใจกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง และจริงจังต่อเป้าหมาย เช่น วันนี้ฉันพลาด แต่ไม่ได้แปลว่าฉันห่วย และฉันจะไม่หยุดแก้ไขพัฒนาตนเอง
   

 2. Taming and Training Oneself (ขวนขวาย) 
  แสวงหา ตั้งใจพากเพียรทำในสิ่งที่ควรจริงจัง-จริงใจในชีวิต ความสามารถในการขวนขวายพากเพียรจะเริ่มทำให้ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลง เพราะการยอมรับความรู้สึกแต่ไม่เพียรพยายามจัดการตัวเอง ไม่ทำให้ตัวเราพัฒนา เช่น รู้ว่าแย่แต่ก็จมนอน แล้วก็วนไป
   

 3. Endurance and Steady (อดทนและสม่ำเสมอ) 
  ความอดทนและสม่ำเสมอ คือการตั้งใจทำอย่างต่อเนื่อง เหมือนสีไฟกับท่อนไม้ เพราะแม้เราจะจริงใจและพยายามแล้ว แต่ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เกิดทันที เพราะชีวิตของเรามีจังหวะที่ต่างกัน จึงต้องอาศัยความอดทนและสม่ำเสมอ จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง คนที่สามารถสม่ำเสมอได้แม้ว่าวันนั้นจะไม่อยากทำ ทำให้เขามีอิสระในชีวิตอย่างแท้จริง อิสระที่จะทำในสิ่งที่ควรทำ
   

 4. Perfect Relation (ความสัมพันธ์) 
  เรานั้นอยู่ร่วมกันในสังคม และเรากับสังคมต่างหล่อหลอมกันและกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ตัวเองและผู้อื่นในระยะยาว เมื่อเราสร้างสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมก็ช่วยหล่อหลอมและสร้างเรากลับในระยะยาว (เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน)

สี่เสาหลักนี้จะถูกถ่ายทอด และปลูกฝังจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของชมรม โดยภาพรวม คือ เริ่มจากการจัดการจิตใจ จริงใจ นำไปสู่การกระทำคือการจัดการชีวิตตัวเอง เมื่อเริ่มออกจากความกังวลของตัวเองจัดการตัวเองได้ จะสามารถช่วยเหลือและเติมเต็มผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่เห็นอกเห็นใจกัน เพื่อเป็นสังคมแห่งความสุขในระยะยาว

bottom of page